Privacyverklaring

Callebaut Collective, gevestigd in 1790 Affligem, J.B. Callebautstraat 27A, ondernemingsnummer 0695.565.719, is de beheerder van de Persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.CallebautCollective.com
J.B. Callebautstraat 27A
1790 Affligem
info@callebautcollective.com

Callebaut Collective hecht veel waarde aan de beveiliging van uw privacy. Wij streven ernaar om uw Persoonsgegevens op een legale, eerlijke en transparante manier te verwerken.

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we over u verzamelen, waarvoor we ze gebruiken en met wie we ze delen. In deze Privacyverklaring wordt ook uitgelegd wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Samengevat, zullen uw Persoonsgegevens:

 • alleen gebruikt worden voor de overeengekomen doeleinden.
 • Niet gedeeld worden met anderen.
 • Zorgvuldig beveiligd worden.

Indien u vragen, suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud van deze Privacyverklaring, kunt u altijd contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar de hierboven vermelde contactgegevens.

1. Definities die in deze Privacyverklaring worden gebruikt

“Persoonsgegevens”: persoonlijk identificeerbare gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks iets over u als persoon zeggen (naam, adres, telefoonnummer ...)

“Beheerder”: de "eigenaar" van bepaalde Persoonsgegevens. Dit kan Callebaut Collective zelf zijn of een derde partij (bijvoorbeeld onze klanten).

“Verwerker”: de partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Dit kan Callebaut Collective zijn (als dienstverlener) of een externe partij die de gegevens van Callebaut Collective verwerkt.

U kunt contact met ons opnemen via info@callebautcollective.com voor vragen over deze Privacyverklaring.

2. Welke Persoonsgegevens verwerken we?

Callebaut Collective verwerkt uw Persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze gegevens zelf verstrekt.

Callebaut Collective verwerkt Persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, hadden of willen hebben.

Dit zijn de Persoonsgegevens van de door onze klanten en leveranciers aangewezen contactpersonen, maar ook de contactpersonen van potentiële klanten en de Persoonsgegevens van potentiële medewerkers en respondenten.

Callebaut Collective kan de volgende Persoonsgegevens over u verzamelen of verkrijgen:

 • Identiteitsgegevens (naam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, functie).
 • Gegevens met betrekking tot de facturering (btw-nummer, bankrekeningnummer).
 • Gegevens met betrekking tot uw academische opleiding (voor een sollicitatie).
 • Gegevens met betrekking tot persoonlijke gegevens (leeftijd, geslacht, etc.).
 • Ingediende klachten of verzoeken.
 • We kunnen ook zogenaamde 'speciale categorieën' (Art. 9 AVG) van Persoonsgegevens verzamelen zoals medische gegevens. Deze gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Het is niet de bedoeling van Callebaut Collective om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij adviseren ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder toestemming van de ouders. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming Persoonsgegevens van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@callebautcollective.com, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

3. Waarom verwerken we Persoonsgegevens?

De verwerking van deze Persoonsgegevens is noodzakelijk om:

 • Onze diensten aan te bieden aan onze klanten.
 • Onze klantenrelaties te onderhouden door het versturen van nieuwsbrieven, campagnes, promoties.
 • Contact met u op te nemen als dit nodig is om onze diensten uit te voeren.
 • Te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zoals het indienen van belastingaangiften.
 • Bestellingen te plaatsen bij onze leveranciers.
 • Nieuwe personeelsleden in dienst te nemen.

Callebaut Collective neemt geen beslissingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerking.

4. Wat zijn onze wettelijke gronden?

De wettelijke gronden voor deze verwerking zijn:

 1. De overeenkomst die u met ons heeft gesloten voor de levering van onze diensten.
 2. Uw toestemming.
 3. Onze wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te bewaren.
 4. Onze legitieme belangen.

5. Toegang door en overdracht aan derden

Callebaut Collective verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Deze ontvangers van uw Persoonsgegevens mogen deze gegevens alleen gebruiken om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Wij sluiten een verwerkingsovereenkomst met bedrijven die uw Persoonsgegevens verwerken om hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen.

6. Duur van de verwerking

Callebaut Collective zal uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

7. Vertrouwelijkheid en veiligheid

Callebaut Collective verbindt zich ertoe om naar beste vermogen alle redelijke maatregelen te treffen om de bescherming van uw Persoonsgegevens te verzekeren door middel van technische veiligheidsmaatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongeoorloofde openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.

De Persoonsgegevens die aan Callebaut Collective worden verstrekt, worden door Callebaut Collective, of in sommige gevallen door de Verwerker, bewaard op servers in België of de Europese Unie.

8. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen. U heeft ook het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens door Callebaut Collective.

U heeft ook recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt ons vragen om een computerbestand van de Persoonsgegevens die wij over u hebben, of u kunt ons vragen om dit bestand naar een andere organisatie van uw keuze te sturen.

U kunt een verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten sturen naar info@callebautcollective.com.

Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs bij, zodat wij kunnen controleren of de aanvraag door u is ingediend.

Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar nooit later dan 4 weken, op uw verzoek reageren.

We willen u ook informeren dat u het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Gegevenssfeer.

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Drukpersstraat 35 1000 BRUSSEL Tel. 02/274.48.00 Fax. 02/274.48.35 commission@privacycommission.be

9. Callebaut Collective als verwerker

Callebaut Collective kan ook Persoonsgegevens verwerken voor derden. Callebaut Collective zal in dat geval optreden als dienstverlener voor haar klanten.

Callebaut Collective zal in dat geval de Verwerker van Persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens die u als klant aan ons verstrekt om op basis van uw instructies te worden verwerkt, worden alleen gebruikt voor de uitvoering van het duidelijk omschreven contract. Deze gegevens zullen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt.

Onze verplichtingen met betrekking tot de verwerking van de door onze klanten aan ons verstrekte Persoonsgegevens worden vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst tussen Callebaut Collective en onze klant.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@callebautcollective.com.